onsdag 23 maj 2018

Kristendomens splittringBegrepp

Missionär

Frälsning

Kejsare Konstantin

Treeenighet

Ortodox

Katolsk

ProtestantiskUppgift:

1) I basgruppen ska ni nu hjälpas åt att beskriva varför kristendomen splittrades i tre delar.
2) Beskriv de olika inriktingarna. Vad är speciellt med inriktiningen, hur ser de på kvinnliga präster, abort, preventivmedel, annat som kännetecknar inriktningen.
3) Förklara vilka skillnader ni ser mellan katoliker, protestanter och ortodoxa.  . 


Inför provet


Länk till vad du ska kunna på provet
Syskonreligionerna- prov 30/5

Mina power point
PPT-islam
PPT-Judendom
PPT-kristendomen

onsdag 16 maj 2018

Uppgift att jämföra syskonreligionerna

1)Genom att använda länken världsreligionerna får ni en sammanställning av religionerna
2) Du ska nu med hjälp av informationen jämföra judendom, kristendom och islam. Sammanställ det du kommit fram till i en tabell. ( Fortsätt fyll i den du redan har)
3) Vilka likheter/skillnader hittar du?


måndag 19 mars 2018

Ortodoxa kyrkan

 1. Besvara frågorna

  a) Hur många anhängare har ortodoxa kyrkan?
  b) Jämför gärna med andra grenar av kristendomen.
  c) Vad betyder ordet ortodox?
  d) Var finns de ortodoxa kyrkorna? Beskriv hur kyrkan är indelad.
  e) Beskriv kortfattat hur en ortodox gudstjänst går till.
  f) Vad är en ikon?
2. Beskriv ortodoxa kyrkans mysterier, vad skiljer dem ifrån katolska kyrkans sakrament?

torsdag 8 mars 2018

Judendomen del 2
I flippen (börja titta 1.14 in i flippen) så nämns följande högtider:
 • Rosh Hashana
 • Yom Kippur
 • Chanukka
 • Pesach
Att göra hemma: 
Under tiden du tittar på flippen så fundera kring vilka högtider du känner till (antingen inom din egen religion, eller någon av de högtider i religioner som dina kompisar berättat om). Skriv ner vilka högtider inom judendomen som du kan jämföra med/se likheter och skillnader med inom andra religioner. OBS! Du ska inte göra jämförelsen hemma, den gör vi tillsammans på fredag. Men du ska ha med dig stödanteckningar som kan hjälpa dig att utveckla dina tankar på lektionen! Här övar du på analysförmågan samt begreppsförmågan

På lektionen: 
På lektionen så ska du använda dig av dina stödanteckningarna du gjorde hemma.
- Vi kommer inleda lektionen med att ni i basgruppen jämför era stödanteckningar och tillsammans utvecklar era tankar. Här övar du på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

- Utveckla era tankar och skriv ner likheter mellan judendomen och religionen/religionerna ni jämför med. Finns det några likheter vad gäller tidpunkt för högtiden/ritualer (vad man gör) /vad man äter och varför man firar det? Hjälps åt i basgruppen att hitta så många likheter med andra religioner som möjligt! Utgå från era egna erfarenheter och kunskaper om era religioner. Här övar ni på analysförmågan, begreppsförmågan och den kommunikativa förmågan

Judendomen del 1
Uppgift att göra hemma: 
1. Titta på flippen och skriv ner stödord och förklara följande begrepp (här övar du din begreppsförmåga)
 • tempel
 • Tanach
 • Tora
 • Neviim
 • Chetuvim
 • Talmud
 • Messias
2. Skriv ner om du har några frågor eller undrar över ord/begrepp när du ser flippen. Ta med till skolan.
På lektionen:
Bildresultat för judendom kristendom islam1. Vi kommer inleda lektionen med en gemensam sammanfattning av flippen. Ni kommer få utgå från era stödord och det är ni i helklass som tillsammans muntligt sammanfattar judendomens lära och heliga skrifter. Här övar du både din begreppsförmåga, analysförmåga och din kommunikativa förmåga.
2. Ni kommer att få arbeta i basgrupper och utgå från varsitt stycke ur Gamla Testamentet. Er uppgift är att:
 • Läsa texten tillsammans. Se till att alla i basgruppen förstår texten och vad den handlar om. Vill ni söka mer information om just er text så fundera på var ni kan hitta extra material.
 • Vad är budskapet med texten? Vilka orsaker tror ni ligger bakom att texten skrevs ner, vad ville personen som skrev ner texten att vi skulle tänka på? Vad är syftet? Vill den lära oss något? I så fall vad?
 • Är det en trovärdig text? Skulle det kunna ha skett i verkligheten? Eller uppfattar ni det mer som en berättelse/saga? Varför/varför inte? Utveckla ert resonemang!
 • Ni ska återberätta texten för era klasskamrater. Hur ni gör det väljer ni. Vill ni göra en tecknad serie, eller kanske spela upp en teater? Eller vill ni återberätta/sammanfatta texten? Valet är ert. Förmågorna ni övar är begreppsförmågan, analysförmågan, kommunikativa förmågan samt informationshanteringsförmågan

Islam- en översikt
Hemma

 •  Se flippen,
 •  Sammanfatta flippen med egna ord, använd begreppen nedan
 •  Skriv ner en fråga, antingen en fråga du vill ha svar på eller en fråga som du vill "kolla" om dina kompisar kan svaret på 


Begrepp
 • Gabriel
 • Muhammad
 • Mecka
 • Medina
 • Koran
 • Hadith
 • De fem pelarna
 • Sharia
 • Sunni & Shia muslimer

I skolan

Basgrupp

Utgå från begreppen och skriv tillsammans i basgruppen en text om Islam. Försök att få med så många begrepp och namn i er text som möjligt. Ni skriver tillsammansmen alla skriver! (alla kommer alltså skriva samma text, men jag vill att alla i gruppen har texten i sin egna skrivbok!) Ni får ha flippen och era egna anteckningar till hjälp, vilka andra informationskällor kan ni använda er av? Är källorna användbara?  Glöm inte källhänvisning i er text! Här övar ni på er begreppsförmåga, informationshanteringsförmåga samt er kommunikativa förmåga
Diskutera i basgruppen och skriv ned vilka likheter och skillnader ni har lärt er mellan Islam  Judendomen och Kristendom som vi precis läst om. Vad hittar ni flest av, likheter eller skillnader? Presentera åtminstone två likheter och två skillnader mellan religionerna! Här övar ni på er analysförmåga, begreppsförmåga samt er kommunikativa förmåga

Områdets planering

Bedömningsmatris

De fem pelarna


Se flippen gemensamt eller i basgrupperna
Begrepp från flippen:
 • Muhammed
 • Isa
 • profet
 • uppenbarelse
 • förkunnelse
 • monoteist
 • Mecka
 • Kaba
Basgrupp:
 1. Skriv förklaring på alla begreppen
 2. Skriv en sammanfattning om var och en av de fem pelarna (alla antecknar) . Tag gärna med följande information:
  Länk till er hjälp:Barnskolan
 • Varför kallas de för de fem pelarna?
 • Vilka är de?
 • Hur utför man handlingarna som ingår? Beskriv så ingående som möjligt!
 • Vilka ska utföra handlingarna?
 • Är alla pelare obligatoriska?
Basgrupp:
Efter att ni skrivit ner och sammanfattat informationen ni fått om de fem pelarna ska ni tillsammans i basgruppen resonera, och skriva ner de svar ni kom fram till, kring följande frågor:
 • Vilken pelare tror ni är svårast att följa? Varför då? Motivera ert svar.
 • Vilken pelare tror ni är enklast att följa? Varför då? Motivera ert svar.
 • Finns det någon pelare som har likheter med regler/riktlinjer inom andra religioner? Vilken/vilka?
 • Finns det någon pelare som skiljer sig (är annorlunda) från andra religioner? Vilken/vilka?
Era tankar kring dessa frågor kommer ni få dela med er av muntligt i helklass
Här övar ni på begreppsförmågan, informationshanteringsförmågan, analysförmågan och den kommunikativa förmågan

Judiska och muslimska högtider

* Skriv tillsammans i basgruppen en text med rubriken ”Högtid och fasta i islam & Judendom – likheter och skillnader”
Här vill jag att ni använder den fakta ni har fått om muslimsk och judisk fasta och jämför. Vad heter de olika perioderna när man fastar? Vilka likheter finns det? Vilka skillnader? När inträffar fastan? Vad är syftet med att fasta – varför fastar man? Utveckla era svar! Här övar du din begreppsförmåga, din kommunikativa förmåga samt din analysförmåga

Vad är grejen med kristendomen?Begrepp:

 • avlat
 • biskop
 • evangelium
 • helgon
 • ikon
 • kristus
 • Messias
 • patriark
 • reformation
 • sakrament

1) Skriv förklaringar på begreppen. 

2) Svara på följande frågor


 1. Vad menas med att kristna anser att deras gud är "treenig"?
 2. Vad betyder Jesus i islam och judendomen?
 3. Vad är ett sakrament?
 4. Vilka är enligt Bibeln de tre stamfäderna, eller patriarkerna, till Guds folk israeliterna?
 5. De fyra "evangelierna" är en viktig del av Nya Testamentet. Vad handlar de om och vad heter de?
 6. Varför är påsken en viktig högtid inom kristendomen?
 7. Varför är julen en viktig högtid inom kristendomen?
Frågor till podden

Podcast: Jesus död och uppståndelse

1. Vilka källor finns det kring historien om Jesus död?
2. Varför dömdes Jesus till döden?
3. Vad tror de kristna hände med Jesus
4. Varför tror kristna att Jesus dog?

måndag 5 mars 2018

Katolska Kyrkan
Hemma: Se flippen för att förbereda dig inför lektionen. 

Skolan

1) Skriv förklaringar på följande begrepp

 • Katolsk
 • Reformation
 • Påve
 • Martin Luther
 • Vatikanstaten
 • Sakrament
 • Skärselden

2) Vilka är sakramenten inom katolicismen? Skriv en kort förklaring om varje

3) Vi går igenom tillsammans